مقاله2
  • دانلود رایگان فایل صوتی لزوم داشتن الگو در کسب و کار

      در این فایل آموزشی، سعید عارفی راد در مورد نقشی که الگوهای موفق در کسب و کار دارند صحبت می کن ...

  • دانلود فایل صوتی کسب و کار چیست؟ کارآفرین کیست؟

    در این فایل صوتی رایگان، سعید عارفی راد با چند مثال واضح، مفهوم واقعی کسب و کار و کارآفرینی را توضیح ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده